Algemene voorwaarden HartZinnig

1. Uitgangspunten

De coaching wordt ingezet vanuit een resultaatgerichte insteek. Reflectie, zingeving, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, voelen én denken, open staan voor leerervaringen en ruimte voor nieuw gedrag zijn daarbij typerend voor het traject. 


2. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.

 HartZinnig wijst er nadrukkelijk op dat de absolute vertrouwelijkheid van eventueel e-mail contact niet door haar kan worden gewaarborgd m.n. aangezien internetproviders i.v.m. criminaliteitsbestrijding wettelijk verplicht worden e-mail berichten te bewaren.

  

3. Drie partijen

Wanneer er sprake is van drie partijen (coach, cliënt en opdrachtgever) vindt voorafgaande aan het coachingstraject een intakegesprek plaats tussen coach, cliënt en opdrachtgever.

In dit gesprek kan de opdrachtgever in overleg met de coach en de cliënt mede de doelstelling van het coachingstraject bepalen en afspraken maken over de verslaglegging halverwege en/of aan het einde van het traject. Een tussenevaluatie en/of een afrondend gesprek vindt in principe plaats tussen de drie betrokken partijen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de resultaten van de coaching en verwoordt deze (al dan niet schriftelijk) zelf aan derden (zoals de opdrachtgever). De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. Het uitsluiten van eventuele medische redenen voor eventuele psychische en/of fysieke tekenen van een mindere gezondheid wordt door HartZinnig ten zeerste aanbevolen.

 

4. Intakegesprek

Het intakegesprek verkent de mogelijkheden voor coaching tussen coach en cliënt. Besproken worden in ieder geval: verwachtingen ten aanzien van coaching, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanningen van de betrokken partijen, locatie, kosten, aantal gesprekken en frequentie, de doelstelling van het coachingstraject en de wijze van werken (coaching via het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Mindfulness (ademen en mediteren), Rationele Emotieve aanpak (RET), Kernkwaliteiten van Ofman, ervaringsgerichte methodieken, competentie-methoden, confrontatie als noodzaak om problemen aan te pakken, wandelcoaching, reflectieverslaggeving en huiswerkopdrachten. 

 

5. Kosten intake

Het intakegesprek is een eerste coachingsgesprek. En wordt derhalve als zodanig berekend tenzij anders afgesproken of onderdeel van het programma is.

 

6. Afbreken coachingstraject

Wanneer de coach de overtuiging heeft om welke reden dan ook de cliënt niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching voortijdig beëindigd. Andersom, als blijkt dat de cliënt onvoldoende gesteund wordt door middel van het coachingsproces, dan kan de cliënt ten alle tijde de coachingsrelatie verbreken. In principe wordt dit besluit in een afrondend gesprek toegelicht.

 

7. Doelstelling coachingstraject

De doelstelling van het coachingstraject wordt schriftelijk vastgelegd. Formulering van het doel gebeurt vanuit het perspectief van de cliënt, met instemming van de opdrachtgever. Tijdens het coachingstraject kan de doelstelling geherformuleerd worden. Indien duidelijk wordt dat de oorspronkelijk geformuleerde doelstelling zodanig afwijkt van de door de cliënt geherformuleerde doelstelling dat deze niet meer past in het door de opdrachtgever aangegane traject vindt hierover overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en coach.

 

8. Aansprakelijkheid

Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach. De coach is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die voortvloeit uit een (reeds voor de aanvang van het coachingstraject) bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. In geen geval is de coach aansprakelijk voor enige schade, ongeacht in welke vorm en op welke grondslag gebaseerd, aan de zijde van de opdrachtgever.

 

Specifiek voor beweegtrajecten

HartZinnig is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training. Cliënt is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van HartZinnig. 

HartZinnig is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van cliënt/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor HartZinnig niet verantwoordelijk gehouden kan worden). HartZinnig heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en cliënt kan HartZinnig niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

 

9. Uitvoering van de beweegprogramma’s

HartZinnig voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft

HartZinnig het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

Client is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

Client is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

 

10. Afspraken inzake tijdsinvestering en kosten

De coach en de cliënt maken in overleg en na instemming van de opdrachtgever, tijdens de intake een globale inschatting van het traject in tijd en in aantal gesprekken. Dit heeft uitdrukkelijk geen voorspellende waarde, het handelt slechts om een indicatie. Op basis van de tussen- of eindevaluatie kan besloten worden tot verkorting of verlenging van het traject. Tevens wordt vastgelegd of de cliënt gebruik wenst te maken van een zogenaamd

"terugkom-gesprek" enige tijd na afronding van het coachingstraject. Doel van het terugkom-gesprek is het evalueren van een wat langere periode waarin de cliënt de verworven inzichten heeft kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. De afspraken die inzake de tijdsinvestering worden gemaakt worden schriftelijk vastgelegd.

Met de cliënt of de opdrachtgever worden prijsafspraken gemaakt op basis van de te investeren tijd, reistijd en voor/nawerk. In de regel is dit een vaste prijsafspraak, tenzij er zich tijdens het coachingstraject nieuwe ontwikkelingen voordoen (bijvoorbeeld 'coaching on the job').

 

11. Locatie en reiskosten

Een eventueel tripartite intake- / evaluatiegesprek vindt plaats ten kantore van de cliënt / opdrachtgever. Overige coachingsgesprekken vinden afwisselend buiten en/of binnen plaats en de locatie wordt gezamenlijk met cliënt bepaald. Reistijd langer dan een uur (totaal) wordt tegen het honorarium in rekening gebracht.

 

12. Afzeggen coaching sessie

De cliënt houdt zich aan de afspraken. Een coachingssessie kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd, tenzij anders is afgesproken. Bij niet of te laat afzeggen, ongeacht de reden, wordt de helft van het honorarium in rekening gebracht, tenzij anders is afgesproken.

 

13. Declaratie kosten

Programma’s worden bij aanvang gefactureerd. Bij op maat gemaakte programma’s wordt maandelijks gedeclareerd. Facturen zijn altijd gespecificeerd.

 

14. Dossiervorming

Ten behoeve van het werken met een cliënt wordt altijd een dossier gevormd. 

HartZinnig bewaart uw dossier en persoonsgegevens zolang als dat naar ons oordeel, naar de aard van het contact, nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang als de wet dat voorschrijft, zie Privacy verklaring.

 

15. Prijswijzigingen

Behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven ingaande per 1 januari van elk kalenderjaar worden herzien. Lopende cliënten zullen minimaal 1 maand van tevoren van een eventuele prijswijziging op de hoogte worden gesteld.

 

16. Wijziging Algemene Voorwaarden

HartZinnig behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden effectief één maand na aankondiging hiervan aan lopende cliënten, dan wel één maand na plaatsing van de herziene Algemene Voorwaarden op de website van HartZinnig.